اینجانب دارنده این وبلاگ کومیکوی ژاپنی هستم که در ترکـمـنـصحرای ایران زندگی می کنم. من برای زیستن در جوار این خانواده، همراه با بانوان و فعالیّت های دامـداری آن که اقلیتی ترکمن در آسیای میانه است، روز به روز بیشتر جذب میشوم. این متن مقدمه ای است جهت آشنائی با نوشته های وبلاگم. چرا که “مردم ترکمن صحرا“، که در سوئد راجع به آن برایم تعریف شده بود، امروز در واقعیّت می بینم، وجود دارد. چنانچه اگر سؤالاتی یا درخواست هایی در این رابطه دارید، لطفاً از طریق امیل زیر با ما تماس بگیرید!ه

Contact E-Mail: sabakujin@gmail.com چنانچه اگر تأخیری در ارسال پاسخ مشاهده شد، بدلیل ناپایداری محیط اینترنت خواهد بود و از وقفه احتمالی که پیش بیاید، مارا به بزرگی خود ببخشید …ه

Japans Kumiko

Japans Kumiko

Japans Kumiko

Kumiko in Turkmensehra

 イランのトルクメン・サハラに暮らす日本人クミコです。中央アジアの少数民族トルクメンの夫とその家族や動物との日常を綴ります。このブログの前置きとして、スウェーデンで書いていた『砂漠人』がありますので、よかったらお目通しください。連絡先 sabakujin@gmail.com ネット環境が不安定なためお返事が遅れることがばしばしあります。ご容赦ください。…

The First Day of  ‘Id al-Adha – Part 2

Nasser and his wife Aida has loosened the sheep, was treated to tea in the room Khalil (and me). To the table prepared by the eldest daughter of Nasser junior high school students had lined up a lot of sweets and fruits. I keep it now provides a table for three days, when the audience so that they do come.
Children are asked to provide new clothes, the girls go out to the house of relatives and neighbors suffer and Charugatto. But I think not you go anywhere … and walk wearing clean clothes, a muddy town like this, I’m very happy to get dressed up everyone.
Khalil Bay

Khalil Bay – Aroun the Table Eid Gurban

In the afternoon, we leave the house of Nasser was with the guts got to handle fresh. I ate grilled liver and fat and immediately. It’s the good thing about fat sheep become a habit by the way.

Grill for the second time after eating completely

The first day of the Festival of Sacrifice, did not come within everyone. But was waiting alongside Golden Quadrangle and fruit candy, it’s a totally anticlimactic. Khalil had said later work to handling any home because a lot of meat, and relatives around the first day it began in earnest from the second day. The next said the day before.

Nasser evening meat was brought me, and this is as.

The diameter of the bowl is about 50cm
But should I save this frozen cut into small pieces, and I have had it at all. Khalil is working but who, in the end I had to raise the sound indeed.

Prepared the Gurbanlyk sheep for cooking

For visceral (grill) kebab
Freezer full of meat. Gul Van Bayram holidays!
Advertisements