طرح جلذ -cover book

جلد طرح -cover book

(An English): Goals research and objectives this programs:
1. Research, study and provided detailed information about the murders that among immigrants Iranian Turkmens in Turkmenistan and Europe from 1985 to 2005. happened.

2. The presence of other immigrants and non-political teenagers Turkmen Iran to Turkmenistan since 1985.

3. The presence of agents of the Islamic Republic of Iran to Turkmenistan in the name of immigration.
4. Fate of an article at the conference of the “Khoja Yusuf Hamadani”, in 1381- In Ashgabat, in continued The “literature Turkmans and classification of science, in period of Khoja Yusuf Hamadani – Reports and articles conference in 1381 ”
5. Pathology of Turkmen refugees from 1985 so far …

*****

(فارسی): اهداف و مقاصد این برنامه پژوهشی عبارت است از: (طرح اول)

1. تحقیقات پژوهشی و ارائه اطلاعات دقیق در مورد قتل هایی که در بین مهاجرین ترکمن ایران در ترکمنستان و اروپا از سال های 1985 تا 2005. اتفّاق افتاده است.

2. حضور مهاجرین متفرقّه و نوجوانان کم تجربه غیر سیاسی ترکمن ایران به ترکمنستان از سال 1985 به بعد.

3. حضور جاسوسان جمهوری اسلامی در ترکمنستان به بهانه مهاجرت.

4. سرنوشت یک مقاله در کنفرانس “خوجه یوسف همدانی” درسال 1381- عشق آباد، در ادامه «مرور بر ادبیَات دوره تورکمانی و طبقه بندی علوم، به بهانه کنفرانس خوجه یوسف همدانی- گزارش ها و مقالات کنفرانس در سال 1381 ش.»

5. آسیب شناسی مهاجرین ترکمن از سالهای 1985 تا کنون…

Научно-исслед – проект и цели этой программы:(Tri-lingual Project)

(На Русскии): Цели и задачи исследования это программы:

1. Управленческие исследования и представили подробную информацию об Убийства, что, среди иммигрантов иранских туркмен в Туркменистане и Европе с 1985 по 2005 год произошло. …

2. Наличие других беженцов и неполитических подростков Туркмены Ирана в Туркменистане с 1985 года.

3. Наличие агентов Исламской Республики Иран в Туркменистане на имя иммиграции.
4. Судьба статьи на конференции “Ходжа Юсуфа Хамадани” в 1381- в Ашхабаде, в ПРОДОЛЖЕНИЕ “Литература туркмены и классификация науки, в период Ходжи Юсуфа Хамадани – докладов и статья конференции в 1381 г.” ..
5. Патология туркмен беженцев с 1985 до сих пор, ..

****

(طرح دوّم)

وضعیت اجتماعیُ فرهنگی و سیاسی تورکمن صحرا

Cover project

Index of second project in persian language

Index of second project in persian language

Written by Dr. Hangeldi Ownuk at 1:23 PM

Advertisements